Organisatieadvies bij De Vis Advies spitst zich toe op twee zaken: de wat- en de hoe-vraag. De eerste richt zich vooral op de “harde” aspecten zoals het organisatie- en sturingsmodel, de toe te passen systemen, enz. De tweede heeft betrekking op de “zachte” kant: het personeel, de organisatiecultuur.

Visie

Naast een sterke inhoudelijke visie op ontwikkeling, realisatie en beheer van het fysieke domein, heeft Emiel de Vis een uitgesproken zienswijze als het gaat om organisaties. En dan met name de “zachte“ kant: die is keihard.

Dit is het best te duiden met een voorbeeld: Een organisatie stuurt aan op een andere koers. Er wordt met veel energie en inzet een plan gemaakt, maar naderhand blijkt het toch niet te werken. Terwijl het model klopt en de systemen  –in de zin van ondersteunende instrumentatie- werken.

Naast deze inhoudelijke of “harde” kant, is er in dergelijke gevallen vaak onvoldoende vroegtijdige aandacht geweest voor de implementatie. Het gaat er dan vooral om hoe de veranderingen zich verhouden tot de cultuur van de organisatie:

  • Wat leeft er?
  • Hoe kom ik daar achter?
  • Waar zit de hefboom voor de verandering?
  • Wat is een consistent, integraal en haalbaar plan?
  • Hoe segmenteer en faseer je alle activiteiten?
  • Hoe houdt je er vat op?

Beantwoording van deze vragen wordt door De Vis Advies al in het voortraject meegenomen en vormt de basis voor een succesvolle omvorming.

Betrokkenen betrekken

Hoewel grootschalige reorganisaties niet altijd zijn uit te sluiten, geeft De Vis Advies er de voorkeur aan om stapsgewijs “door te ontwikkelen” met de medewerkers. Dit doet Emiel de Vis vanuit zijn eigen expertise én door de aanwezige kennis binnen de organisatie te mobiliseren. Met andere woorden: “betrokkenen betrekken”.

Cruciaal hierbij is dat dit vroegtijdig gebeurt. Dus geen uitgewerkt eindproduct presenteren, maar in plaats daarvan de probleemstelling inzichtelijk maken, de globale oplossingsrichting benoemen en de denkkracht van de werkvloer in zetten om hier mede invulling aan te geven. Dit resulteert in een betere en gedragen oplossing.

Advisering

Anderzijds kan er behoefte zijn aan een onafhankelijk advies van een derde.

Ook hier kan De Vis Advies in voorzien. Dit leidt tot een neutrale rapportage die helder aangeeft waar de schoen wringt, welke oplossingsrichtingen er mogelijk zijn, wat de consequenties daarvan zijn en sluit af met een onderbouwde conclusie en aanbevelingen.

Dit kan betrekking hebben op ex post onderzoeken, waarbij terug gekeken wordt op de bedrijfsvoering. Of ex ante opgaven, bijvoorbeeld het opstellen van een businesscase voor een bepaalde taak of organisatie onderdeel.

Desgewenst kan begeleiding worden geboden bij de implementatie van het advies.