Projectdirecteur Goese Schans (2011-2015)

Op de plaats van het huidige havengebied aan de noordkant van Goes was een ‘waterstad’ van 2000 woningen voorzien, de ontwikkeling (107 mln) ervan was vorm gegeven in een PPS-constructie. De gemeente was één van de vier deelnemers.

Na een uitspraak van de Raad van State bleef het aantal gebouwde huizen aanvankelijk steken op 37. Inmiddels had ook de kredietcrisis toegeslagen en was de huizenmarkt in het slop geraakt. Dit leidde tot langdurige onderhandelen. In mei 2015 presenteerden de drie overgebleven partijen uiteindelijk een flink aangepast en beperkter plan, waarin elk van de partijen een eigen gebied heeft dat men ontwikkelt.

 


 

Projectmanager WKO Ouverture (2015-2018)

Ouverture in Goes was één van de eerste wijken in Nederland die in 2002 is voorzien van een collectief Warmte-Koude-Opslag-systeem voor de verwarming en koeling van woningen en de leverantie van warm tapwater. Bij aanleg was afgesproken om dit systeem 15 jaar te exploiteren. Deze -voor Nederland- toen nieuwe techniek en de onderlinge verwevenheid tussen wijkbewoners, exploitant en de gemeente, met elk hun eigen rol en verantwoordelijkheid, maakte het o.a. tot een bijzonder project, maar ook één met een hoog bestuurlijk afbreukrisico. Zowel bij de aanvang en gedurende de contractuele looptijd, maar vooral in de eindfase van die periode.

Naarmate de einddatum naderbij kwam is gekeken hoe na die eerste periode verder te gaan. Na een intensief proces met de exploitant bleek er geen acceptabele oplossing mogelijk. In samenspraak met een klankbordgroep van bewoners is gezocht naar (individuele) alternatieven. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een intensief en breed opgezet participatietraject waarin de wijkbewoners hun eindelijke voorkeur uit hebben kunnen spreken: behoud van de collectieve installatie, met een nieuwe energieleverancier.

 


 

Programmamanager Goes beter bereikbaar (2016-2017)

Binnen dit programma is gewerkt aan de letterlijke verbetering van de bereikbaarheid van gemeente Goes, door initiatie en coördinatie van de uitvoering van enkele grote civieltechnische maatregelen. Het programma komt eveneens ten goede aan de economische groei en de verkeersveiligheid.

Nadat een project is afgerond, worden de nieuwe verkeersstromen zorgvuldig gemonitord zodat tijdig kan worden bijgestuurd bij daarop volgende onderdelen. Het meest omvangrijke project en tevens de start naar een betere bereikbaarheid was de aansluiting van Goes op snelweg A58: de nieuwe afslag 35a.

 


 

Project- & omgevingsmanager Aansluiting A58 (2016-2019)

De gemeente Goes heeft samen met Rijkswaterstaat, provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen, Stichting Stoomtrein Goes-Borsele en gemeente Borsele gewerkt aan de realisatie van de aansluiting op de snelweg A58. De regie en coördinatie op de uitvoering van dit UAV-GC contract lag bij het IPM-team van gemeente Goes. Het project kende een financiële omvang van € 18 mln, is ruim binnen budget gerealiseerd en was twee weken eerder gereed dan gepland.

Binnen dit project is tevens in opdracht van Rijkswaterstaat het groot en levensduur verlengend onderhoud aan 5 km van snelweg A58 meegenomen.

 


 

Projectmanager Visie Marconigebied (2019)

Het Marconigebied in Goes is een tegen de binnenstad aan liggende woonboulevard waar verschillende perifere detailhandelsbedrijven en een supermarkt gevestigd zijn. Er is aanzienlijke leegstand en de ruimtelijke uitstraling en verkeerskundige situatie laten te wensen over. De gemeente Goes wil met de revitalisering van het Marconigebied weer een aantrekkelijk winkelgebied voor perifere detailhandel ontwikkelen. Hiertoe wordt een gebiedsvisie opgesteld, die op participatieve wijze tot stand moet komen, teneinde tot een hoger draagvlak en inhoudelijk betere keuze(s) te komen. Het college en de gemeenteraad hebben het hiervoor ingezette Participatieplan goedgekeurd.

De uitkomsten uit dit participatietraject worden vertaald naar een aantal scenario’s en doorgerekend ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming. Vervolgens neemt het college en de gemeenteraad een besluit over wat er met het Marconigebied gaat gebeuren.