“Als wethouder heb ik Emiel de Vis leren kennen als een gedegen manager, die met oog voor proces en inhoud, in staat is een bestuurder op zorgvuldige en effectieve wijze te ondersteunen in het realiseren van beleidsdoelstellingen.

Hij doet dit met enthousiasme, inzet en oog voor maatschappelijk en politiek bestuurlijk relevante aspecten. Politiek bestuurlijke affiniteit helpt hem hier enorm bij.

Hij is bereid en in staat waar nodig interventie te plegen richting ambtelijk apparaat ter versterking van bovengenoemde functies. Zijn repertoire hierbij is vriendelijk maar beslist.

En hij weet op effectieve wijze te schakelen tussen uiteenlopende onderwerpen / taakgebieden (dus allround) en abstractieniveaus. Daarbij analytisch sterk.“

read more
Andre van der ReestWethouder Gemeente Goes

“Emiel heeft tot volle tevredenheid een aantal leidinggevende functies op interim basis uitgevoerd bij de gemeente Roosendaal. “Zeggen wat je doet en doen wat je zegt”, het karakteriseert Emiel ten voeten uit. No nonsense, getting the job done, accuraat en zeer leverbetrouwbaar. Emiel lost het op en ontzorgt. Zegt daarentegen ook waar het op staat en speelt dan ook een waardig tegenspel.

Kundig op velerlei vakgebieden, variërend van civiele techniek tot ruimtelijke ordening, maar ook daarbuiten. Bewezen goede verandermanager. Houdt oog voor (bestuurlijke) verhoudingen, gaat de confrontatie niet uit de weg en pakt door waar dat nodig is. Als opdrachtgever word je precies voldoende betrokken, wat moet gebeuren wordt door Emiel als vanzelfsprekend geregeld of uitgevoerd.

Kortom, ik kijk terug op een goede en prettige samenwerking.”

read more
Drs Elmar FrankenGemeentesecretaris Gemeente Roosendaal

“Gedurende meerdere jaren is Emiel voor gemeente Goes actief geweest bij verschillende complexe projecten en ook als lijnmanager. Soms als interim manager als gevolg van vacatures, meestal vanwege specifieke ingewikkelde processen of complexe vragen. Met een goed oor voor ieders belangen en met het juiste gevoel voor bestuurlijke verhoudingen slaagt Emiel er in processen goed te managen, complexe vraagstukken te ontrafelen en adviezen te geven die tot oplossingen leiden.

Als interim lijnmanager is Emiel gedurende 15 maanden hoofd geweest van de afdeling Samenleving (o.a. sociaal domein) en was hij als zodanig lid van het gemeentelijk Management Overleg (MT) en vertegenwoordigde hij in die domeinen de gemeente in samenwerkingsverbanden.

Voorbeelden van projecten zijn de doorstart van de gebiedsontwikkeling Goese Schans, waarbij in crisistijd rekening gehouden diende te worden met de verschillende belangen van alle PPS partners, en de besluitvorming over een collectief klimaatsysteem in een van de Goese wijken. Bijzonder was ook het projectmanagement van de aansluiting Goes-Zuid op de A58, die tot volle tevredenheid en binnen afgesproken tijd en budget is gerealiseerd.

Allemaal projecten waarin partners,  inwoners en ook de gemeente tevreden over zijn en met een goed gevoel op het proces terugkijken.

Emiel is prettig in de omgang, weet heel goed met vertrouwen en vertrouwelijke informatie om te gaan en slaagt er in objectief te blijven en geen onderdeel van het systeem te worden.

Ik zal niet aarzelen hem voor dit soort ingewikkelde processen aan te bevelen of in te huren.”

read more
Mr Hans SchildGemeentesecretaris Gemeente Goes

“Emiel heeft ons geholpen bij het opstellen van een nieuwe visie op de huisvesting van onze buitendienst. Door onvoorziene omstandigheden moesten we hierover op een korte termijn ingrijpende beslissingen nemen. Hiervoor was het nodig om eerst een nieuwe visie te ontwikkelen op onze wijze van werken. Hij heeft ons geholpen die visie te formuleren en daar een helder en overzichtelijk rapport van te maken.

Emiel voelde goed aan waar we behoefte aan hadden en dat het eindproduct ook iets van “ons” moest zijn. Niet een heel dik rapport waar niemand iets mee doet, maar een helder en gedragen plan. 

Dat is heel goed gelukt. “

read more
Ing Huub van de ZandeHoofd afdeling Openbare Ruimte Gemeente Veere

“Hierbij verklaart NV Zeeland Seaports dat de heer E.D. (Emiel) de Vis bij ons werkzaam is geweest in de functie van interim teamleider voor het cluster Ontwikkeling & Realisatie. De heer De Vis was bij ons werkzaam in de periode van 29 september 2011 tot en met 21 december 2012.

De heer De Vis is uit hoofde van zijn functie als interim teamleider verantwoordelijk geweest voor de opzet van een vierjarenplan voor de afdeling. Van grote toegevoegde waarde was zijn bindend vermogen als teamleider tussen de verschillende clusters.

De heer De Vis wordt door zijn leidinggevende en collega’s gekenmerkt als een enthousiast persoon die zowel op procesmatig als inhoudelijk niveau meedenkt en een goede gesprekspartner is.

De heer De Vis heeft zijn functie naar volle tevredenheid verricht.”

read more
Ir. Dick EngelhardtHoofd afdeling I&R NV Zeeland Seaports

“Bij de implementatie van het Activiteitenbesluit is er voor gekozen om een externe partij in te schakelen. Met de beschikbare formatie bleek het niet mogelijk dit binnen de daarvoor beschikbare tijd uit te voeren.

Uit een drietal aanbiedende partijen werd De Vis Advies gekozen. Doorslaggevend om tot deze keuze te komen was het voorgestelde plan van aanpak. Daarin werd rekening  gehouden met de urgentie van toetsing en actualisatie van de milieu-inrichtingen aan het Activiteitenbesluit, maar werd ook maatwerk voorgesteld in de te leveren kwaliteit. Tegen een marktconforme  prijs.

Na opdrachtverlening werd aan de hand van een afgesproken planning, gefaseerd het gehele bestand aan inrichtingen getoetst. Een aantal keren heeft er lopende het traject afstemming plaatsgevonden tussen De Vis Advies en de projectleider bij de gemeente Middelburg.

Er is door De Vis Advies goed aandacht besteed aan communicatie rond de voortgang. Met name de  vooraf geboden transparantie en het ook voldoen aan de gewekte verwachtingen is in Middelburg in goede aarde gevallen. Geen franje, maar efficiënt werken. Het eindresultaat was er dan ook naar, binnen de afgesproken planning en naar tevredenheid.”

read more
Drs Ing Ruud HaazeHoofd Vergunningverlening en Handhaving Gemeente Middelburg

“’Ontzorgen’ is een toepasselijke term voor de inzet van Emiel de Vis. In korte tijd maakt hij zich zaken eigen en handelt ze zelfstandig, vlot en goed af. Je hebt er geen omkijken naar en wordt tijdig geïnformeerd wanneer dat nodig is. Ongeacht of het nu gaat om een helder geformuleerde beleidsnota of het succesvol realiseren van een project. Emiel heeft laten zien in een bestuurlijke omgeving snel en effectief te handelen, en de regie in handen te nemen.

Emiel is in staat om verbindingen tot stand te laten komen, waarmee hij niet alleen de belangen van de opdrachtgever, maar ook die van de andere belanghebbenden naar tevredenheid weet te behartigen. Het draagvlak dat daardoor ontstaat geeft een forse meerwaarde”.

read more
Sjaak van SteenselenHoofd Beheer & Onderhoud Gemeente Oostflakkee

“Als gevolg van een ontstane vacature hoofd gemeentelijk ingenieursbureau hebben wij van mei 2010 tot september 2011 Emiel de Vis ingehuurd als interim-hoofd.  Wij hebben zelf het initiatief genomen omdat Emiel naar onze mening vanwege zijn ervaring geruisloos kon inschuiven op zowel het leidinggevende als het vakinhoudelijke vlak en daarbij ook ervaring had binnen de gemeentelijke overheid. De inhuur was om reden dat wij midden in een organisatietraject zaten.

De invulling van Emiel ging ondanks zijn invulling van slechts 24 uur per week verder dan op de winkel passen en ook moeilijke dossiers op uiteenlopend gebied werden door hem op deskundige en professionele wijze opgepakt en afgehandeld.

Emiel was voor ons de juiste man op de juiste plaats op het juiste moment”.

read more
Ing Triest de JongeHoofd Openbare Ruimte Gemeente Goes

“Gedurende mijn twee werkjaren bij de gemeente Roosendaal was Emiel mijn afdelingshoofd bij de afdeling Programmering. Ik heb hem ervaren als een zeer open-minded, creatieve en vakkundige leidinggevende.

Emiel beheerst de kunst van het combineren van bestuurlijke gevoeligheden en doelen met resultaatgericht handelen. Hij is betrokken en daadkrachtig. Als leidinggevende heeft hij gevoel voor de belangen en wensen van mensen zonder dat hij hierbij het bedrijfsbelang uit het oog verliest. Hij staat open voor discussie en is bedreven in het geven van feedback.

Ik heb heel erg prettig met hem samengewerkt.”

read more
Ing Marjolijn Peeters MBAManager dienstverlening overeenkomsten gemeente Roosendaal

“De afdeling Openbare Werken van gemeente Schouwen-Duiveland werkt hard aan een optimalisatie en professionaliseringslag. Nog voor de crisis was het doel hiervan al meer te doen met minder middelen. Het opstellen van een materieelplan maakte hier onderdeel van uit.

De Vis Advies heeft eerder als procesbegeleider en adviseur dan projectmanager onze uitvoeringsdistricten begeleid in het denkproces naar meer efficiency en effectiviteit, de daaraan gekoppelde verandering in werkwijze en de consequenties voor ons areaal aan groot gereedschap en materieel. De uitgestrektheid van ons grondgebied en een huidige werkverdeling over drie districten en een eigen reinigingsbedrijf zijn daarbij bepalend. Het materieelplan is mede dankzij De Vis Advies een eigen verhaal geworden vanuit de districten zelf zodat met overtuiging de implementatie nu kan volgen.

Met een goede balans tussen zelf doen en uitbesteden wordt marktwerking beter benut en door samenwerking tussen de vier bedrijfsonderdelen wordt materieel optimaal ingezet en overtollig materieel afgestoten. Daarnaast wordt hierdoor gelijk een bijdrage geleverd aan het meer centraliseren van logistieke aansturing en harmonisatie van de werkwijze binnen de districten.

Inzicht in de bedrijfsvoeringsprocessen, enthousiasme voor de publieke sector en gevoel voor zowel politiek-bestuurlijke verhoudingen als de werkvloer zijn bij De Vis Advies een stevige basis voor het adviseurschap. Een succesvol doorlopen proces met mooie resultaten in de bedrijfsvoering, waaronder een substantieel structureel financieel voordeel.”

read more
Paul van TuilHoofd Openbare Werken gem. Schouwen-Duiveland