“In mijn periode als directeur bij de gemeente Roosendaal heb ik samengewerkt met Emiel de Vis in zijn functie als hoofd Programmering a.i. op inhuurbasis. In deze functie gaf Emiel leiding aan drie teams met in totaal ca. 60 fte. Tevens maakte Emiel deel uit van het gemeentelijke managementteam.

In zijn rol als leidinggevende heeft Emiel zich laten zien als een degelijk persoon die voor zijn mensen op kwam, maar er niet voor schuwde om ze aan te spreken als afspraken niet werden nagekomen of als de kwaliteit van het werk niet volgens afspraak werd geleverd.

De rode draad in zijn aanpak ter verbetering van de bedrijfsvoering van de afdeling Programmering was sturing op houding en gedrag. Hij paste daarin maatwerk toe gericht op de medewerker: zacht als het kon, hard als het moest.

De werkwijze van Emiel heeft geresulteerd in een betere samenwerking en een zakelijker attitude van de afdeling Programmering. In zijn rol binnen het managementteam heeft Emiel steeds een bijdrage geleverd die getypeerd kan worden als oplossingsgericht met inhoudelijke kennis en procesmatige ervaring. Ook als ondersteuning van de Wethouder heeft Emiel een goede en stabiele bijdrage geleverd.”

read more
Jaap UithofDirecteur Gemeente Roosendaal

“Na een verhuizing van diverse dislocaties in de stad, naar onze prachtige nieuwe centrale huisvesting ‘De Koegors’ aan de rand van Terneuzen, wilde ik nagaan of er nog besparingen mogelijk waren op de inzet van voertuigen en materieel voor onze afdeling Realisatie en Beheer (150 fte). Daarom heb ik De Vis Advies gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de optimalisatie van ons wagenpark en materieel.

Emiel de Vis had eerder bij ons de evaluatie van het Groenbeheerplan uitgevoerd en diverse andere kleinere opdrachten. Hij had bij andere opdrachtgevers een vergelijkbaar materieelonderzoek uitgevoerd. Emiel heeft het onderzoek in korte tijd (enkele maanden) uitgevoerd. Hij hield zich daarbij keurig aan gemaakte afspraken en deadlines.

Voordeel van het werken met Emiel is dat hij gevoel heeft voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, maar ook aandacht heeft voor wensen en vragen uit de organisatie. Hij heeft het onderzoek uitgevoerd op een manier die ook door medewerkers in de organisatie als prettig (en niet bedreigend) werd ervaren.

Het onderzoek heeft aangetoond dat we nog op enkele punten besparingen kunnen bereiken, maar dat we verder op de goede weg zijn met een optimale inzet van voertuigen en materieel.”

read more
Ing Paul R. MarinissenHoofd afdeling Realisatie & Beheer Gemeente Terneuzen

“Als woningcorporatie hebben wij onze onderhoudsdienst begin 2011 opnieuw gepositioneerd. De toegevoegde waarde van een eigen dienst ligt in het directe contact met de klant. Daarom hebben wij gekozen om te werken aan toename van het aantal klantcontacten en focus op werkzaamheden die daartoe bijdragen.

Op basis van deze keuze hebben wij besloten het bestaande voorraadbeheer hierop aan te passen en het afzonderlijke bedrijfsgebouw van de onderhoudsdienst waarin dit plaatsvond af te stoten. Het bedrijfsgebouw aan het Groeneweegje heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe werkwijze vanuit ons kantoor.

Emiel heeft dit project met uitstekend resultaat geleid. Hij heeft hierbij oog gehad voor zowel de praktische kant als de veranderkundige aspecten. Hij heeft de onderhoudsmedewerkers daarbij op positieve wijze meegenomen naar de nieuwe werkwijze en heeft mij als manager een stuk zorg uit handen genomen.

Emiel heeft aan een paar woorden genoeg, is flexibel zonder daarbij het resultaat uit het oog te verliezen.”

read more
Jeffrey van DoorenmalenManager klant en kern Woningcorporatie Zeeuwland

“De gemeenten Middelburg, Vlissingen, Veere en Schouwen-Duiveland hebben een onderzoek uitgevoerd om de mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van afvalinzameling te onderzoeken. Daarbij is de rol van projectleider ingevuld door Emiel de Vis.

In die rol gaf hij leiding aan een breed samengestelde projectgroep met vertegenwoordigers uit de betrokken gemeenten. Hij rapporteerde aan een stuurgroep, bestaande uit de wethouders afvalinzameling van de gemeenten en ondergetekende als ambtelijk opdrachtgever.

Emiel heeft blijk gegeven van een gedegen kennis van het vakgebied, was goed in staat om de politiek-bestuurlijke gevoeligheden rond een dergelijk samenwerkingsproces te onderkennen en te hanteren en zorgde steeds voor een tijdige afstemming en koersbepaling in overleg met mij als ambtelijk opdrachtgever.

Ik heb Emiel leren kennen als een open, transparant en prettige persoon in de omgang, die goed oog heeft voor samenwerking en het omgaan met verschillende belangen. Ik wil hem dan ook bij anderen zeker voor een dergelijke opdracht aanbevelen.”

read more
Mr. Aart van den BrinkSecretaris / algemeen directeur Gemeente Middelburg

“De naam Emiel de Vis staat voor mij synoniem aan een degelijke no nonsens adviseur met kennis van zaken en gevoel voor bestuurlijke complexe verhoudingen. Emiel stelt zaken kritisch ter discussie, geeft hierbij ruimte aan inbreng, maar deinst niet terug voor het nemen van besluiten en is sterk gericht op het bouwen van de organisatie van morgen.

Door zijn open houding en soms luchtige kijk op vraagstukken ervaar je hem snel als een goede gesprekspartner en een prettig persoon om mee samen te mogen werken. Ik kijk terug op een zeer plezierige samenwerking en hoop dat onze wegen elkaar blijven kruisen.”

read more
Drs Ing Huibert van DisHoofd Beleidsrealisatie Gemeente Roosendaal

“De Vis Advies: Fijn om mee te werken! Iemand die levert wat je vraagt, maar ook begrijpt waarom je iets nodig hebt. Emiel kan goed luisteren, maar neemt wat je vraagt en/of zoekt als opdrachtgever niet zomaar aan. De formulering van de opdracht en het uitspreken van de wederzijdse verwachtingen tijdens de startfase vraagt altijd tijd, maar levert uiteindelijk het gewenste resultaat zonder verrassingen op.

Emiel is goed in staat met de opdrachtgever op zoek te gaan naar de vraag achter de adviesopdracht. Hij is iemand die kan werken met deadlines en precies is en zich aan afspraken houdt. Of het nu procesafspraken betreft, die in het politiek-bestuurlijke traject sterk van belang zijn, of inhoudelijk strategisch moeten bijdragen aan het gewenste einddoel van te leveren advies of uitvoeringsopdracht.

Tijdens het traject zijn de processtappen helder en worden er ten behoeve van tijdige afstemming concepten uitvoerig besproken. Ook wordt er in voldoende mate teruggekoppeld zonder dat de opdrachtgever daar zelf achter aan moet. Er wordt ook meegedacht met de te volgen koers of wijziging als iets dreigt te ontsporen in politiek, op inhoud of in tijd. De doelen houdt hij scherp in het vizier.

Aan de overleggen met heel wat koffie erbij, waar we heftig konden discussiëren over het op te leveren eindstuk en bepaalde nuanceringen en zinsneden heb ik heel goede herinneringen. “De ene mens scherpt aan de ander de eigen geest”, zoals Erasmus zei. Als u niet iemand zoekt die alleen opschrijft wat u denkt te willen lezen, maar in plaats daarvan u steeds weer aan het denken zet en tegengas kan geven, kennis als input levert en meedenkt, dan past De Vis Advies ook bij u.”

read more
Dominique BoelenManager Beheer Leefomgeving Gemeente Vlissingen

“Als portefeuillehouder voor onder andere Binnenstad, Beheer Openbaar Gebied, Verkeer en Vervoer en Reiniging van de gemeente Roosendaal ben ik ondersteund door de heer De Vis in zijn hoedanigheid als interim afdelingshoofd Programmering. De heer De Vis slaagde er in ‘dagdagelijkse’ zaken zeer adequaat te behandelen en zijn afdeling daar op af te stemmen cq aan te sturen.

Los van zijn inhoudelijke (technische) deskundigheid heb ik met name zijn tactische en strategische bekwaamheden leren waarderen en gebruiken. Op dit niveau fungeerde de heer De Vis voor mij als een klankbord waar het erg prettig, creatief en constructief mee schakelen was. Daarnaast heeft de heer De Vis mij zeer adequaat geadviseerd en ondersteund bij trajecten met de gemeenteraad.”

read more
Peter UytdehageWethouder Gemeente Roosendaal

“Emiel de Vis heeft gedurende 2009 en 2010 als manager Programmering van de Gemeente Roosendaal geopereerd in het krachtenveld van bestuur, maatschappij en organisatie. Dit heeft hij op voortreffelijke wijze gedaan. Voortreffelijk omdat hij over een unieke combinatie van kennis en focus beschikte.

Zijn kennis van technische en beheer-processen heeft hij ingezet om tot effectiever beheer van het openbaar gebied te komen. Hij heeft de productie van de afdeling flink verhoogd. Anderzijds  heeft hij als bestuurskundig manager grote veranderingen in de manier van werken bewerkstelligd en dát heeft weer geleid tot veel klant- en productgericht werken. Hij heeft daarbij de cultuur in de organisatie een grote zwengel de positieve kant gegeven.

Hij combineert haast uniek de kennis en vaardigheden van civiele techniek en cultuurtechniek, beheer en rentmeesterij, management van de organisatie, people management en bestuurskunde. Hij heeft een goede bijdrage geleverd aan de gewenste doorontwikkeling van de organisatie van de gemeente Roosendaal.”

read more
Ir. Jack KrufSecretaris / algemeen directeur Gemeente Roosendaal